OPPA

Kvalitní vzdělání

 • CZ.2.17/3.1.00/32102

Název projektu

 • Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce

 

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny e-learningové opory:

 • e-Government
  • Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy implementace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě v České republice tak, jak reálně probíhají od 90. let minulého století a mění fungování veřejné správy s důrazem na zvýšení její efektivity. Kromě právních základů implementovaných v českém právním systému budou představeny také souvislosti práva evropského. Opora je pro kurz 5PR425
  • Opora: e-Government (*.pdf)
 • Organizace veřejné správy
  • V prvé části jsou ve studijních textech shrnuty některé obtížnější partie z přednášek, které je vhodné zafixovat tak, aby je studenti měli při přípravě na zkoušku k dispozici v autentické, nezkreslené podobě. Druhá část počítá s aktivní přípravou studentů na zkoušku a zadává jim úkoly, které by měli samostatně vyřešit, aby získali jistotu, že problematice dobře rozumějí a že se mohou ke zkoušce bez obav přihlásit. Zpracování úkolů je usnadněno odkazy na veřejně přístupné zdroje, s nimiž je možné samostatně pracovat jinak než jako s učebními texty či poznámkami z přednášek.
  • Opora: Organizace veřejné správy (*.pdf)
 • Správní právo a správní řízení
  • Učební text je určen pro studenty předmětu 5PR402 Správní právo a správní řízení. Samotný text je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází především ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. První kapitola je zaměřena na pojem správního práva procesního, na působnost správního řádu, na základní zásady činnosti správních orgánů a na zásady správního řízení. Pod pojmem správního práva procesního jsou myšleny předpisy správního práva, které regulují průběh procesů (postupů) před nimi a stanoví působnost správních orgánů a jejich organizaci. Do působnosti správního řádu spadají všechny postupy orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů a také právnických a fyzických osob, jestliže vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Základní zásady činnosti správních orgánů jsou vymezeny proto, aby postupy správních orgánů odpovídaly určitým standardům a správa fungovala jako služba veřejnosti a aby sloužily jako důležitá interpretační pravidla pro postupy správních orgánů. Vedle základních zásad činnosti správních orgánů existují ještě speciální zásady, které se uplatňují jen ve správním řízení, tedy onoho postupu, jehož výsledkem je vydání konstitutivního nebo deklaratorního individuálního správního aktu. Druhá kapitola definuje průběh správního řízení jako proces, v němž dochází k vydávání konkrétních správních aktů, jimiž se zakládají, mění či ruší práva nebo povinnosti individuálně určených subjektů nebo se autoritativně konstatuje existence či neexistence jejich práv nebo povinností, a popisuje procesní instituty a náležitosti, které při správním řízení musí být splněny. Třetí kapitola je orientována na samotná rozhodnutí, jež jsou vymezována správním řádem jako akty, jimiž správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva či povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že má či nemá právo nebo povinnost, nebo se jím rozhoduje o procesních otázkách. Kapitola zahrnuje v sobě části jako obsah a formu rozhodnutí, opatření proti nečinnosti, zvláštní typy rozhodnutí, řádné opravné prostředky, dozorčí a mimořádné opravné prostředky i exekuci. Čtvrtá kapitola uzavírá učební text ostatními postupy podle správního řádu. Tyto postupy obsahují postup při vydávání vyjádření, osvědčení, sdělení a provádění ověření, při uzavírání veřejnoprávních smluv, při vydávání opatření obecné povahy a při podání a vyřizování stížnosti.V páté kapitole je uveden přehled doporučené literatury a je připojen soubor kontrolních otázek.
  • Opora: Správní právo a správní řízení (*.pdf)
 • Veřejná správa: Historie a sociologie demokratizace
  • Tento modul seznamuje s terminologií a vybranými problémy z oblastí Sociologie demokracie, Starověké městské státy a říše, Feudální stát a středověká samospráva, Novověký absolutistický a osvícenský stát, Stavovský a korporatistický stát, Liberálně demokratický stát
  • Opora: Veřejná správa: Historie a sociologie demokratizace (*.pdf)

Opory jsou k dispozici studentům ve studijním systému ISIS. Zde jsou opory přizpůsobené studijnímu e-learningovému prostředí. Do systému ISIS je možné vstoupit jako externí učitel, nebo čtenář – uživatel knihovny VŠE v Praze. Registrace zde: http://ciks.vse.cz/sluzby/registrace/ Opory jsou pouze jinak zobrazené v rámci studijního systému ISIS, obsah je totožný s přílohami (*.pdf) uveřejněnými zde na této stránce.

 

 

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102