O katedře

Katedra práva vznikla v roce 2006 rozdělením katedry Veřejné správy a regionálního rozvoje, která měla tradiční regionálněsprávní rozměr svého odborného zaměření. Změny po roce 1989 a po vstupu České republiky do Evropské unie poskytují unikátní půdu na poli výzkumné činnosti v oblasti právní vědy. Došlo tak k žádanému rozšíření odbornosti Národohospodářské fakulty v oblasti ekonomické analýzy práva, veřejného práva a v základních institutech soukromého práva.

Katedra zajišťuje výuku právních a příbuzných oborů pro všechny programy uskutečňované na NF VŠE, ať již na bakalářském (Bc.) či magisterském stupni (Ing.). Vědecká činnost je orientována zejména do oblasti veřejné správy a dále do vybraných specifických právních oblastí (např. zdravotnické právo, e-Government).

Na katedře působí osobnosti aktivní ve vrcholných řídicích funkcích ve veřejné správě i v soukromé sféře, v advokacii, dále rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, význační experti a konzultanti, včetně poradce dřívějšího prezidenta České republiky.

Na katedře jsou úspěšně obhajovány bakalářské a diplomové práce, které získávají fakultní i jiná ocenění. Práce vedou zkušení vedoucí, přičemž oponenti jsou v maximální možné míře vybíráni z řad osob aktivně činných v těch oblastech, jichž se témata prací týkají.

V letech 2006-2010, pod vedením doc. JUDr. Pavla Matese, CSc., probíhala transformace katedry a orientace na ECTS standardy a rozšiřování odborného pole působnosti. V letech 2010-2012 vedl katedru doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. a katedra po rozdělení a orientaci na ECTS pokračuje v prohlubování pedagogické, vědecké, výzkumné a doplňkové činnosti a modernizaci výuky práva na VŠE. Od roku 2013 vede katedru JUDr. Jan Vondráček.